urocomfor-urinex-2
Linje_FrontPage

Bulletpoint Risikabelt å ikke tenke nytt

Årsakene til dette er flere, men en ting er sikkert: Det er ikke rimelig å få behandling for en sykdom og så risikere å få en annen mens pasienten ligger på sykehus.

Urinveisinfeksjon er en av de mest vanlige infeksjonene en pasient kan få ved innleggelse på sykehus. I USA dør det 110 000 personer hvert år på grunn av sykehusfeil, der 99 000 av disse skyldes sykehusinfeksjoner1.
I Norge hadde vi i 2011 900 000 pasientinnleggelser, noe som utgjør 4,4 millioner liggedøgn ved norske somatiske sykehus. Blant de pasientene som ble innlagt var det 90 000 pasienter som fikk sykehusinfeksjon. Det vil si nesten en av ti pasienter2. Slike sykehusinfeksjoner medfører en rekke sideeffekter. Når det gjelder urinveisinfeksjoner gir de i gjennomsnitt fire ekstra liggedøgn på sykehus, noe som innebærer både økte lidelser for pasienten og økte kostnader for samfunnet3. Man kan videre tilskrive hele 80% av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner til kateterbruk4, der kateterassosierte urinveisinfeksjoner er en av de mest vanlige sykehusinfeksjoner og fører til mer sykelighet, økt dødelighet, flere liggedøgn og dermed også økte kostnader for samfunnet5. Det som kanskje er mest alarmerende er at det kan medføre dødsfall, der urinveisinfeksjon i dag forårsaker et dødsfall per tusen kateterinnleggelser6. I tillegg til at denne situasjonen kan bli ytterlig forverret ved at antibiotikaresistens øker samtidig. I en fersk rapport konkluderer WHO med at uten øyeblikkelig handling kan verden være på vei mot en ”post-antibiotisk æra” hvor vanlige infeksjoner og små sår igjen kan bli dødelige7. Helstetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner er dermed ikke bare et betydelig økonomisk problem på sykehus, men også et samfunnsproblem. Den ansees å være kilde til to til tre resistente bakteriestammer8. I Sverige er målet å halvere antallet helsetjenesteassosierte infeksjoner innen utgangen av 2014, sammenlignet med målingen som ble gjennomført i 2008, gjennom sitt program9. I Norge finner man også slike mål, hvor ett av innsatsområdene til Nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram er forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter.

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Helse- og omsorgsdepartementet går til handling: Last ned pdf fra pasient- sikkerhetsprogrammet
Nettside: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter er ett av tolv innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet, og er et viktig fokusområde i helsetjenesten. Det er også et viktig fokus hos folkehelseinstituttet, der de har utarbeidet en egen veileder omkring forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Du kan lese mer om veilederen her.

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner rammer to prosent av pasientene i sykehus, og utgjør omtrent 30 prosent av alle sykehusinfeksjoner10. I tillegg rammer infeksjonen tre prosent av pasientene i sykehjem. Rundt 80 % av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus er kateterrelatert, og redusert bruk av blærekatetre er det viktigste forebyggende tiltaket for å redusere forekomsten av HAI-UVI11-15.

Tiltak for forebygging av urinveisinfeksjoner

Inneliggende kateter er den dominerende årsaken til helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner. Ett av de viktigste tiltakene for forebygging av dette er redusert bruk av kateter, samt rett innleggelse og stell. Det har dermed blitt utformet retningslinjer av folkehelseinstituttet, der den enkelte institusjon bør ha en samlet strategi for forebygging som omfatter;16-17

  • utarbeidelse og implementering av oppdaterte retningslinjer for forebygging av UVI og bruk av kateter
  • plan for opplæring av personalet
  • godt system for dokumentasjon (forordning, indikasjon, innleggelse, seponering)
  • systematisk registrering av infeksjonsfrekvens med tilbakemelding til personale

Det anbefales å kun bruke kateter etter det har blitt gjennomført grundig undersøkelse om alternative urinoppsamlingsmetoder kan benyttes, samt unngåelse av bruk av kateter ved håndtering av inkontinens.

Videre anbefales det å gjøre fortløpende vurdering av behov for kateter, med seponering så snart det ikke lenger foreligger indikasjon. Dette er likevel kun en veileder, hvor det er opp til den enkelte institusjon i hvilken grad de etterlever anbefalinger og prosedyrer. Et element som ytterlig vanskeliggjør gjennomføring av samtlige anbefalinger er at det samtidig foregår en stor nedlegging av somatiske senger i norske sykehus; hver sjette sykehusseng er borte. Som en naturlig forlengelse av dette, kreves det dermed nok helsepersonell for å sikre god oppfølging av rutiner. Underbemanning og høyt arbeidstempo vil dermed kunne gå ut over det primærforebyggende.

En moderat framskriving fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen vil øke, særlig antallet eldre og barn. En slik økning, samtidig med nedleggelser, vil medføre overbelegg og korridorsenger, noe som er sterkt assosiert med økt andel sykehusinfeksjoner18. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mellom 2009-2013 var det et gjennomsnittlig belegg på ca. 93 prosent på norske somatiske sykehus. Ny forskning viser at en beleggsprosent på over 92,5 prosent øker forsinkelser i pasientforløpet, dødelighet blant pasienter og sykdom blant ansatte19. Denne høye prosenten medfører redusert kvalitet og pleie, som videre utgjør en fare for pasientsikkerheten20. Dette er særlig alvorlig da det fra 2008 til 2011 ble redusert antall sykehusårsverk i somatikk. Som et resultat av dette er trenden at antall hender ved undersøkelser, behandling og pleie i somatiske institusjoner, til tross for at behovet øker. Dette øker risikoen for smittebelastning og smittespredning. Smittebarrierer faller fort når personell har det for travelt, og kryssmitte mellom pasienter er vanlig under slike forhold21. Derfor er det essensielt med gode rutiner og redusert bruk av kateterisering, dersom det ikke er nødvendig.

De sosiale og økonomiske kostnadene for slike infeksjoner koster staten millioner av kroner hvert år. Å håndtere infeksjonsrisikoer handler om å komme på teknisk innovative løsninger og hele tiden evaluere effektiviteten ved eksisterende løsninger.
Så hvor er de bakteriologiske og økonomiske studiene på medisinsk utstyr slik som urinflaskene og bekkene som gis til pasientene? De finnes ikke. Det er dette som gjør Urocomfor™ og Urinex™ til essensielle verktøy i kampen mot slike infeksjoner. Les mer om hvordan her.

Kilder